Om oss

Verksamhetsområde och målsättning

HSO Blekinge är en samverkansorganisation för 23 anslutna medlemsföreningar i Blekinge län och tillsammans har våra medlemsföreningar cirka 5 000 medlemmar.
HSO Blekinge är därmed den största funktionshinderorganisationen i länet och samverkar även i länets kommuner med lokala HSO.
HSO Blekinges målsättning är att bedriva en verksamhet inom alla områden i samhället till gagn för personer med funktionsnedsättning.

Intressepolitik

Grunden för arbetet inom HSO Blekinge och redskapet för vårt intressepolitiska arbete är FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Sverige som nation har ratificerat och förbundit sig att på alla sätt förverkliga.
HSO Blekinge följer Funktionsrätt Sveriges (Riksorganisationen) intressepolitiska arbete, där FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 25) är det styrande dokumentet.
”Alla människor oavsett egna förutsättningar och var man bor skall ha tillgång till kvalitativ sjukvård, behandling, läkemedel, rehabilitering och hjälpmedel.”
”Onödig ohälsa som riskerar att drabba personer med funktionsnedsättning både kan och skall förebyggas där så är möjligt.”
”Brukarnas perspektiv skall återspeglas genom kontinuerliga och effektiva samråd med brukarorganisationerna.”
Första steget till en bättre samverkan mellan funktionshinderorganisationerna i Blekinge och Region Blekinge har redan tagits genom bildandet av Funktionshinderrörelsens Plattforms Råd (FPR).
Ordförandeskapet i plattformsrådet växlar mellan organisationerna DHR, SRF, HRF, NSPH och HSO Blekinge, där HSO Blekinge som länets största funktionshinderorganisation har en viktig och betydelsefull roll med fyra ledamöter av totalt åtta i rådet.
Den formella samverkan med Region Blekinge sker i Funktionsstödsrådet (FSR), som sammanträder fyra gånger per år.
I Länshandikapprådet har den samlade funktionshinderrörelsen åtta ledamotsplatser, varav fyra platser innehas av HSO Blekinge.
Stora delar av det intressepolitiska arbetet i HSO Blekinge pågår dock i det tysta och kräver mycket tid och energi av de ideellt arbetande förtroendevalda i organisationen.